Η τοποθεσία Κανίτου - Ιστορία και θρύλος

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Με τα κάστρα και καστρόπυργα της Τραπεζούντας συν­δέεται και η τοποθεσία Κανίτου, κοντά στο Λεοντόκαστρο. 
Τείχη Τραπεζούντας
Αρχειο Άρη  Κυριαζή
Τα ποντιακά έντυπα, που εκδόθηκαν κατά τη δεκαετία του 1950 στην Ελλάδα, φιλοξενούσαν τακτικά δημοσιεύ­ματα που αναφέρονταν σε διάφορα τοπωνύμια του Πό­ντου. Τέτοια κείμενα δημοσιεύθηκαν αρκετά στο περιοδι­κό «Ποντιακή Εστία» της πρώτης περιόδου (1950-1963), της «Τα Καμμένα», «Ο Αληθινός», «Τ' Αρμαλού το Χαν’» κ. ά.
 Ο Οδυσσέας Λαμψίδης, με άρθρο του στο περιοδι­κό «Ποντιακά Φύλλα», τον Απρίλη του 1937, επεχείρησε να ερμηνεύσει την προέλευση του τοπωνύμιου «Κανίτου», γράφοντας τα εξής:
 «Της πρώτης εμπορικής συμβάσεως της υπογραφείσης το έτος 1319 μεταξύ του Αυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου Β' και Βενετίας δεν ευρέθη εισέτι το Ελληνικόν κείμενον, αλλά μόνον η λατινική μετάφρασις εσώθη μέχρις ημών. Μεταξύ των πολλών άλλων προνομίων άτινα δίδονται εις της υπηκόους της Βενετίας παραχωρείται προσέτι υπό της αυτοκρατορίας και τόπος της στέγασιν των προξενικών αρχών και διαφόρων άλλων υπηρεσιών. Εν τω προσδιορισμώ της τοποθεσίας ταύτης αναφέρεται το εξής: ... ο οποίος (τόπος) ονομάζετο Κανίτου. Εκ του χω­ρίου τούτου μανθάνομεν ότι εν τη Μεσαιωνική πρωτευούση του Πόντου - Τραπεζούντα - υπήρχε τόπος καλούμενος ‘Κανίτου’».
 Ο Οδυσσέας Λαμψίδης αναφέρει στη συνέχεια ότι και ο μητροπολίτης Χρύσανθος δεν γράφει τίποτε για την τοποθεσία αυτή στο πολυσέλιδο έργο του «Η Εκκλησία Τραπεζούντος» (1936), μολονότι αναφέρει πάρα πολλά για την τοπογραφία της Τραπεζούντας. Το λατινικό «Κανίτου» πάρθηκε από το αντίστοιχο ελληνικό, που παράγεται από τη γενική του ονόματος Κανίτης, το οποίο συναντιέται στην Τραπεζούντα από τον 10ο αιώνα, της διαπιστώνεται από το γεγονός ότι τον επίσκοπο Τραπεζούντας Βασίλειο (913- 914), που τον τίμησε η Εκκλησία ως άγιο, τον κατηγόρησαν ψευδώς κάποιοι με το όνομα Κανίτες. 
Τείχη Τραπεζούντας
Αρχειο Άρη  Κυριαζή
Από αυτό το όνομα και από τα κτήματα της οικογένειας, που βρίσκονταν ανα­τολικά από την ακρόπολη των Κομνηνών - στην περιοχή του Λεοντόκαστρου — ονομάστηκε η περιοχή «τα Καννίτου» ή «Κανίτου».

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah