Τα παρωνύμια και προσωνύμια (προσονείδια) γυναικών

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Ισχανάντων: Χωρέτζα, Κουνιαζίτζα, Πινιατέτζα, Τσιακαλέτζα, Φτελενέντζα, Χουρτουδού, Κατσέτζα, Πουλίκα, Προγατάβα, Τζιλιαρία, Φουτιαρία, Πεσμεντζάβα, Κουζτιρίνα.

Πινατάντων: Κουφουμάταινα, Μακρέσα, Πατρατσιάβα (εργολάβος), η κάθεν  νύφε, Ολασέτσα, Σαγιάβα (γυναίκα σαή), Τσιακλού, Χατζάβα, Τρανέσα, Κ οντέσα, Φτελενέτζα.
Σανταίες στον  Θερισμό

Κοσλαράντων: Ουσταλάβα, Κιουρτζέτσα, Χωρέτζα, Τσιολαχούνα, Τσιορτανίνα.

Τερζάντων: Πεσπεσίνα, Κρεμέτζα, Πουρναλίνα, Κουζνετζίνα, Σσιαμή, Γωνεΐνα, Κακά, Σσιαμάλα.

Ζουρνατσάντων: Χωρέτζα, Ισχανέτζα, Σιχούνα, Σιαμή, Τουρή, Χατζάβα.

Πιστοφάντων: Καλιαντζάβα, Τουρνίκα, Συρμενίτζα, Πινιατέτζα, Σιακσιανίνα, Κορώνα, Ποζία, Μανιτζάβα, Κιρτζέτζα, Οφίτζα, Πιπισίνα, Τιβτικίνα, Κουκούρα, Τζοφάκα, Κιατικίνα, Κανάτζα, Κίτη, Μουζμουρίνα, Τιζάβα Παγούνα, Τιανίκα, Λεκαρίνα, Πουρτουλίνα, Κατζάβα, Μουσκαράβα.

Τσακαλάντων: Χατζιάβα, Ζουρνατζέτζα, Κωφίκα, Πάπα, Μέμε, Πάστη, Ισχανέτζα.

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah