ΕΚΘΕΣΗ για τους ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ της ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015


Α.Υ.Ε. 1927/Β/61 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘ. ΠΡΩΤ. 1461
Εν Κομοτινή τη 7 Δ/βρίου 1927

Προς
Το Υπουργείον της Γεωργίας
 Διεύθυνσιν ανταλλαγής
Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι επ’ εσχάτων ιδία σωρηδόν υποβάλλονται ημίν αιτήσεις εκ μέρους μουσουλμάνων Δυτ. Θράκης κατοί­κων, Ελλήνων την ιθαγένειαν, περί χορηγήσεως αυτοίς βεβαιώσεων περί μη υπαγωγής εις την ανταλλαγήν συμφώνως τω από 14 Νοεμβρίου 1925 Διατάγματι «περί προσθήκης διατάξεως εις το από 3 Σεπτεμβρίου 1924 Ν.Δ. περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών επί ακινήτων». Παρά των Συμβο­λαιογραφείων Θράκης εζητήσαμεν πίνακας των κτημάτων ων μέχρι τούδε εγένετο μεταβίβασις κυριότητος δυνάμει των υφ’ ημών ή του Υπουργείου, χορηγηθεισών βεβαιώσεων τούτων το περιεχόμενον των οποίων θέλομεν ανακοινώση εις υμάς εν καιρώ. Δυνάμεθα όμως από τούδε να υποστηρίξωμεν ότι σημαντικόν μέρος της ακινήτου περιουσίας των μη ανταλλαξί­μων μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης, έχει ήδη μεταβιβασθή και περιέλθη εις την κατοχήν ομογενών ιδία.
Διωγμοί
Το γεγονός της μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας εν Δυτ. Θράκη από τους Μουσουλμάνους εις τους Έλληνας παλαιούς και νέους κατοίκους αυτής δεν δύναται ή να χαρακτηρίση τις ευχάριστον όταν αναλογισθή ότι η Δυτ. Θράκη και κυρίως το πλουσιώτερον τμήμα αυτής ο Νομός Ροδόπης, μέχρι προ ολίγων ετών ακόμη, απετελείτο εν τω συνόλων σχεδόν από ακί­νητα ανήκοντα αποκλειστικούς εις Τούρκους, σποραδικώς δε μόνον και εις πολύ μικράν ακτίνα ηδύνατό τις να συνάντηση και τα κτήματα ανήκοντα εις 'Ελληνας.
Ήδη διά της αθρόας μεταβιβάσεως της ακινήτου ιδιοκτησίας των μουσουλμάνων, ασφαλώς εντός ολίγων ετών η Δυτ. Θράκη θα εμφανισθή υπό εντελώς αντίθετον μορφήν από απόψε ως κυριότητος ακι­νήτου. Αλλά το γεγονός τούτο έχει και την αντίθετον, την δυσάρεστον αυ­τού άποψιν, η οποία συνεζητήθη εν τη Γενική Δ/σει κατά την προχθεσινήν διέλευσιν εντεύθεν του κ. Υφυπουργού της Γεωργίας μετά του κ. Καναγκίνη, Δ/ντή του εποικισμού εν τω Υπουργείω, και αύτη συνίσταται εις τον κίνδυνον, ον διατρέχομεν να ευρεθώσιν άνευ περιουσίας οι μη ανταλλάξι­μοι μουσουλμάνοι της Δυτ. Θράκης αν ποτε απευκταίον τι συμβή εις βάρος των ομογενών της Κων/πόλεως, όπερ δεν δύναταί τις απολύτως ν’ αποκλείση, γνωστής ούσης της κακής πίστεως, ήτις διακρίνει τους Τούρκους και του σκοπού, εις ον τείνουσιν άπασαι αι μέχρι τούδε ενέργειαί των, όστις συνίσταται εις την αποπομπήν των Ελλήνων της Κων/πόλεως.
Συνεπεία τούτου κατά την γενομένην, ως ανωτέρω, συζήτησιν απεφασίσθη να τεθή το ζήτημα υπ’ όψει της Κυβερνήσεως, ν’ ανασταλή δε εν τω μεταξύ η έκδοσις υπό της Γενικής Διοικήσεως βεβαιώσεων περί μη υπα­γωγής εις ανταλλαγήν.
Φέροντες τ’ ανωτέρω εις γνώσιν υμών παρακαλούμεν όπως ευαρεστηθήτε και ανακοινώσητε ημίν, ως οίόν τε τάχιον, την ενδεδειγμένην εν προ κειμένω ενέργειαν.

Ο Γενικός Διοικητής (υπογραφή)
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah