ΕΚΘΕΣΗ για τις ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015


Α.Υ.Ε. 1927/Β/61
Constantinople, le 9 Νοεμβρίου 1927
DELEGATION HELLENIQUE A LA COMMISSION MIXTE

Προς 
To Υπουργείον των Εξωτερικών
 Τμήμα Β' Πολιτικόν
Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν υμίν συνημμένως αντίγραφον της υπ’ αριθ. 17 ε.έ. εγκυκλίου της Μικτής Επιτροπής προς τα εκτιμητικά Συ­νεργεία, δι’ ης επιλύονται εν αρμονία προς τας απόψεις ημών διάφορα ζητήματα αναφυέντα κατά την εκτίμησιν των κτημάτων, ιδία εν Θεσσαλία.
 Ευπειθέστατος
(υπογραφή)Μετάφρασις Εγκύκλιος υπ’ αριθ. 17
Παρετηρήσαμεν ότι πλείστα εκτιμητικά συνεργεία δεν εκτελούσι τα καθήκοντά των συμφώνως προς τους όρους οίτινες προβλέπονται υπό του παραρτήματος της Συμφωνίας των Αθηνών διά την εκτίμησιν των ακινή­των.
Κατά το παράρτημα τούτο δέον να καθορισθή η παρούσα αγοραία α­ξία των εκτιμητέων κτημάτων. Προς καθορισμόν της αξίας ταύτης, οι πραγματογνώμονες δέον να βασίζωνται επί των τιμών πωλήσεως και των μισθωμάτων. Συμβαίνει όμως ενίοτε πωλήσεις τινές, και διά συμβολαιο­γραφικών έτι πράξεων συνομολογούμεναι, να μη παριστάνουσι την πα­ρούσαν αγοραίαν αξίαν των κτημάτων εις α αναφέρονται. Η διαφορά της εν τω συμβολαίω αναφερομένης τιμής από της πραγματικής τοιαύτης δύναται να είναι επί έλαττον, όπερ δύναται να συμβή υπαρχούσης προθέσεως καταδολιεύσεως του δημοσίου, ή επί πλέον προκειμένου περί τιμών προσφερομένων χάριν κερδοσκοπίας τινός ή χάριν επικερδεστέρας χρησιμοποιήσεως των κτημάτων.
Τούτου ένεκεν δέον να εξακριβούνται αι τιμαί πωλήσεως αι αναφερόμεναι εις τα υπό του ενός ή του ετέρου των ενδιαφερομένων μερών προσαγόμενα συμβόλαια. Η εξακρίβωσις δύναται να γίνη δι’ όλων των μέσων άτινα το Συνεργείον θα κρίνη επί τούτω χρήσιμον, ως:
1)   Η σύγκρισις των τρεχουσών τιμών αξίας της γης εν τη περιφερεία, εν σχέσει προς την παραγωγικότητα, την τοποθεσίαν και άλλους όρους υφ’ ους τελεί το περί ου η πώλησις κτήμα.
2)    Η σύγκρισις της τιμής πωλήσεως με το μίσθωμα του εκτιμητέου κτή­ματος ή των μισθωμάτων των εν τη περιφερεία κτημάτων.
3)     Τον παραλληλισμόν με την παραγωγικότητα ήτις κανονικώς ευρίσκεται εις συνάφειαν με τας τιμάς των γαιών. Δέον να παρατηρηθή ότι η παραγωγικότης αύτη δεν καθορίζει πάντοτε τας τιμάς κατά τρόπον απόλυ­τον. Εξαιρετικοί συνθήκαι δημιουργούμεναι εντός ωρισμένων περιοχών ως π.χ. η ελάττωσις της πυκνότητος του πληθυσμού, η έλλειψις ζητήσεως γαιών συνεπεία εγκαταστάσεως καλλιεργητών υπό του Κράτους, η έλλειψις κεφαλαίων, κ.λ.π., ή το αντίθετον, π.χ. αύξησις του πληθυσμού, η σπάνις των γαιών ή αφθονία κεφαλαίων, δύνανται να …………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………..
Πάντως πρέπον είναι ν’ αποφεύγωνται λίαν συχναί και δαπανηραί μετακινήσεις όταν πρόκειται περί ακινήτων ελάχιστης αξίας.

Κων/πολις τη 3 Νοεμβρίου 1927
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah