ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (2)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

CONSULAT GENERAL DE GRECE
A.Y.E. 1929 B/61 «Καταλήψεις κτημάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι»
Constantinople, le 27 Ιουλίου 1929
Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 1166
Προς
το επί των Εξωτερικών Υπουργείον
Τμήμα Β' Πολιτικόν
Απάντων εις το υπ’ αριθ. 4495 ε.έ. υμέτερον έγγραφον, έχω την τιμήν να διαβιβάσω υμίν συνημμένως αντίγραφον του υπ’ αριθ. Εμπ. Πρωτ. 573 από 3 Μαρτίου 1929 εγγράφου του Γενικού τούτου Προξενείου προς το Υπουργείον των Εξωτερικών.

Ευπειθέστατος
(υπ) Κ.Μ. Σακελλαρόπουλος

 
Ξεριζωμός
Α.Υ.Ε. 1929 Β/61 «Καταλήψεις κτημάτων Ελλήνων εν Τουρκία και Τούρκων εν Ελλάδι»
Γενικόν Προξενείον Ελλάδος
Αριθ. Εμπ. Πρωτ. 573
 Εν Κων/πόλει τη 3 Μαρτίου 1929
Προς
το επί των Εξωτερικών Υπουργείον

Εν συνεχεία προς το υπ’ αριθ. Εμπ. Πρωτ. 559 χθεσινόν τηλεγράφημά μου, έχω την τιμήν να ανακοινώσω ότι, κατά πληροφορίας εξ Αγκύρας, δημοσιευομένας σήμερον υπό της «Δζουμχουριέτ», η Τουρκική Κυβέρνησις θ’ απευθύνη κατ’ αυτάς διακοίνωσιν προς τον Πρόεδρον της Μικτής Επιτροπής της Ανταλλαγής διά να τον πληροφορήση ότι διέταξεν όπως παύση επί του παρόντος η κατάσχεσις των κτημάτων των απάντων Ελλή­νων υπηκόων και ότι αναμένει όπως και η ελληνική Κυβέρνησις αποδώση εις τους δικαιούχους αυτών τα τουρκικά κτήματα τα οποία έχει καταλάβει. Εις την περί ης πρόκειται διακοίνωσιν θα τονίζεται, κατά τας πληροφορίας της ανωτέρω εφημερίδος, ότι η τουρκική Κυβέρνησις προέβη εις την ανα­στολήν των κατασχέσεων επί τη ελπίδι ότι η Ελλάς θα συμμορφωθή προς τας εκ των συνθηκών και συμφωνιών υποχρεώσεις της. Εν εναντία περιπτώσει η Κυβέρνησις της Αγκύρας θα ανέκτα ελευθερίαν ενεργείας και θα ελάμβανε τα προσήκοντα μέτρα, τας συνεπείας των οποίων θα υφίστατο η Ελλάς.
Δέον να σημειωθή ότι ο Α' Τούρκος Αντιπρόσωπος παρά τη Μικτή Ε­πιτροπή διεβεβαίωσε την ημετέραν αντιπροσωπείαν ότι αι κατασχέσεις θα κατέπαυον από του Σαββάτου, 23 Μαρτίου (τηλεγρ. Γεν. Προξ. υπ’ αρ 483). Παρά την διαβεβαίωσιν ταύτην αι κατασχέσεις εξηκολούθησαν αθρόαι, των ελληνικών κτημάτων τα οποία κατελήφθησαν ή των οποίων κατεσχέθησαν αι πρόσοδοι ανελθόντων μεταξύ της 20 και 28 Μαρτίου από 48 εις 91, ων 30 καταλήψεις εγένοντο μεταξύ 26 και 28 Μαρτίου.
 Την 29 ιδίου ο κ. Rivas μοι ανεκοίνωσε το περιεχόμενον του περί αναστολής των κατασχέσεων τηλεγραφήματος εξ Αγκυρας του Υπουργού των Εξωτερι­κών περί ου γίνεται λόγος και εν τω τηλεγραφήματι της ημετέρας Αντι­προσωπείας τω διαβιβασθέντι υμίν διά του υπ’ αριθ. 545 τηλεγραφήματος του Γεν. Προξενείου. Παρά την νέαν όμως ταύτην και επισημοτέραν ακό­μη διαβεβαίωσιν αι κατασχέσεις εξηκολούθησαν και μετά την 29 Μάρτιον περισσότερον ακόμη αθρόαι, των ακινήτων άτινα κατελήφθησαν ή των οποίων κατεσχέθησαν αι πρόσοδοι ανελθόντων μέχρι της 2 τρέχοντος μηνός εις 206 (τηλεγρ. Γεν. Προξεν. Υπ’ αριθ. 562).
Οφείλω να προσθέσω ότι το αναφερόμενον εις το περί ου γίνεται ανωτέρω λόγος δημοσίευμα της «Δζχουμχουριέτ» ότι τα καταλαμβανόμενα αιτήματα ανήκουσιν άπαντα εις Έλληνας απόντας δεν είναι ακριβές, εφ όσον ως ανέφερα υμίν και διά του υπ’ αριθ. 464 εγγράφου μου της 16 πα­ρελθόντος μηνός κατεσχέθησαν και ακίνητα προσώπων ενταύθα ευρισκο­μένων, εγγεγραμμένα όμως ως επί το πλείστον, επ’ ονόματι των αποβιωσάντων αρχικών ιδιοκτητών.
Τοιούτον παράδειγμα δύναμαι να αναφέρω τα της κατασχέσεως ολοκλήρου της σημαντικής κτηματικής περιουσίας της ανηκούσης εις την κληρονομιάν του Έλληνος υπηκόου Ταξιάρχου Ιβράκη. Η χήρα και η πολυμελής οικογένεια του τελευταίου τούτου έζων μέχρι τούδε πλέον ή ανέτως εκ των εισοδημάτων της περιουσίας ταύτης, ανερχομένων εις 1.500 λίρας μηνιαίας. Διά της κατασχέσεως των κληρονομικών κτημάτων ενεργηθείσης την 25 και 31 Μαρτίου η οικογένεια αύτη εστερήθη παντός πόρου ζωής.

Ευπειθέστατος

(υπ.) Κ. Μ. Σακελλαρόπουλος
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah