ΕΓΓΡΑΦΑ για την ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (1)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Α.Υ.Ε. 1923/A/5/VI/11
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
Αριθ. 77551 
Αθήναι 13.8.23
 Λίαν επείγον

Κ. Πάλλην
Αντιπρόσωπον
Κων/πολιν
Πρόσφυγες 7.500 επιβιβασθησόμενοι εις Ατμόπλοια Ωκεανός, Ιανόπολις παρακαλούμεν παραληφθώσιν εκ στρατοπέδου Σελιμιέ ΣΤΟΠ. Α­τμόπλοια επανέλθωσι Κων/πολιν προς παραλαβήν προσφύγων στρατοπέ­δου Αγίου Στεφάνου. Επί μεγαλυτέρου ατμοπλοίου παρακαλούμεν επιβιβασθώσι 4.000 πρόσφυγες προοριζόμενοι διά Κομοτινήν οίτινες δέον αποβιβασθώσι Δεδέαγατς. Επί μικροτέρου επιβιβασθώσι 3.500 προοριζόμενοι διά Θεσσαλονίκην.
Διατροφή υπολειπομένων προσφυγών πέραν 15ης τρέχοντος και μέχρις επαναπλεύσεως ατμοπλοίων προς παραλαβήν των εξασφαλισθή υπό της Περιθάλψεως εγγύς Ανατολής μεθ’ ης συνεννοήθημεν..
 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Πρόσφυγες


Α.Υ.Ε. 1923/Κ.Τ.Ε./Α/Π/26/23
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΘΝΩΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Εν Αθήναις τη 12η Νοεμβρίου 1923
 Γραφείον Τύπου
Ανακοινούντες υμίν εν συνημμένω αντιγράφω διάφορα τηλεγραφήμα­τα σταλέντα εκ Κων/πόλεως προς ξένον τύπον έχομεν την τιμήν να σας παρακαλέσωμεν όπως ευαρεστούμενοι ανακοινώσητε τας δι’ αυτών μεταδιδομένας πληροφορίας.
 Ουδεμία πίεσις ησκήθη κατ’ ανταλλακτέων Μου­σουλμάνων. Μουσουλμάνοι απολαύουσιν εν ευμαρεία τα αγαθά της πε­ριουσίας των εν αντιθέσει προς τους πρόσφυγας Έλληνας εκδιωχθέντας εκ Τουρκίας γυμνούς στερουμένους πάντων και αποθνήσκοντες κατά δε­κάδας καθ’ εκάστην. Προ επερχομένου χειμώνος η Ελληνική Κυβέρνησις ηναγκάσθη να συμπτύξη άπαντας τους κατοίκους Μακεδονίας, Ηπειρου και Κρήτης Έλληνας και Μουσουλμάνους ίνα συστεγάση εντός των οικιών των αριθμόν τινά αστέγων προσφύγων. 
Η Κυβέρνησις αφήκεν ελευθέραν  την διαχείρισιν της κινητής περιουσίας των Μουσουλμάνων, απηγόρευσεν πάσαν επίταξιν και εν γένει πράττει παν το δυνατόν όπως καταστήση ανετωτέραν την διαβίωσιν των Μουσουλμάνων μέχρι της εποχής της ανταλλα­γής των. Τας προσπαθείας της Ελληνικής Κυβερνήσεως εχούσης να εκτελέση κολοσσιαίον έργον στεγάσεως ενός εκατομμυρίου προσφύγων με όσον το δυνατόν μικροτέραν ενόχλησιν του αυτόχθονος πληθυσμού ανεγνωρισε και η Μικτή Επιτροπή επί της ανταλλαγής των πληθυσμών ως και όλαι αι ξέναι οργανώσεις περιθάλψεως των προσφύγων.
 Εν αντιθέσει προς την πιστήν εκτέλεσιν των υποχρεώσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως; η Τουρκική Κυβέρνησις δεν δεικνύει την αυτήν προθυμίαν όπως εκτελέση τας υποχρεώσεις της. Ούτω ενώ δυνάμει του προσηρτημένου τη συμβάσει  της ανταλλαγής πρωτοκόλλου η Τουρκική Κυβέρνησις ανέλαβε την υποχρέωσιν της αμέσου απελευθερώσεως των κρατουμένων εις το εσωτερικόν της Τουρκίας, οίτινες είναι τα μόνα στηρίγματα των καταφυγόντων ενταύ­θα Ελληνικών προσφυγικών οικογενειών, εξακολουθούσιν ούτοι κρατούμενοι εν Τουρκία και υποβαλλόμενοι εις διαφόρους βαρείας αγγαρείας. 
Ο λοχαγός κ. Ξένος όστις είχεν αποσταλή εν Σμύρνη τη συγκαταθέσει της Τουρκικής Αντιπροσωπείας και εν γνώσει των αντιπροσώπων της Κοινωνίας των Εθνών παρά τη Μικτή Επιτροπή της ανταλλαγής ίνα συλλέξη και μεταφέρη ενταύθα τους πολιτικούς κρατουμένους κατόπιν διαταγής της Κυβερνήσεως της Αγκύρας απηλάθη εκ Σμύρνης υπό του Βαλή και επέστρεψεν ενταύθα χωρίς να κατορθώση να μεταφέρη ούτε ένα αιχμάλωτον ή ... Μέγας αριθμός επικρατεί ως εκ τούτου μεταξύ του προσφυγικού κόσμου και συλλαλητήρια συνεκροτήθησαν ενταύθα εκ μέρους γυναικών μητέρων και τέκνων των κρατουμένων εν Τουρκία πατέρων και αδέλφών των οίτινες είναι και τα μόνα στηρίγματά των.
Σ. ΓΟΝΑΤΑΣ
Ακριβές αντίγραφον
Αθήναι τη 30 Νοεμβρίου 1923

Ο Διευθυντής
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah