Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΘΕΣΕΙΣ για το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ και την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Α.Υ.Ε. 1923/A/5/VI/12
 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο αριθμός των εν Ελλάδι καταφυγόντων προσφύγων από της 27 Αυγούστσυ 1922 ανέρχεται εις 862.170 κατανεμηθέντας ως εξής εις τους διαφό­ρους νομούς του Κράτους:
Εις τον νομόν Αττικοβοιωτίας

164.235
Εις τον νομόν Φθιωτικοφωκίδος

7.623
Εις τον νομόν Αιτωλοακαρνανίας

11.811
Εις τον νομόν Ευβοίας

17.824
Εις την Πελοπόννησον

55.644
Εις την Ήπειρον

21.841
Εις τας Ιονίους Νήσους

38.800
Εις τας Κυκλάδας

15.746
Εις την Κρήτην

38.254
Εις την Σάμον

29.619
Εις την Χίον

33.529
Εις την Μυτιλήνην

67.140
Εις την Θεσσαλίαν

23.940
Εις τον Νομόν Θεσ/νίκης μετά διοικήσεων 
Κατερίνης,

Βεροίας, Κιλκίς, Λαγκαδά, Χαλκιδικής και Αγίου
Όρους
112.519
Εις τον Νομόν Πέλλης

16.519
Εις τον Νομόν Έβρου

49.763
Εις τον Νομόν Ροδόπης

56.000
Εις τον Νομόν Φλωρίνης

3.746
Εις τον Νομόν Κοζάνης

6.030
Εις τον Νομόν Σερρών

24.084
Εις τον Νομόν Δράμας

67.000
Σύνολον

862.110


Πλην τούτων υπάρχουσι συγκεντρωμένοι εν Κων/πόλει και Πόντω περί τους 50.000 Έλληνας ως και 4.500 εν Μερσίνη και υπέρ τους 10.000 εις Συρίαν εξ ων οι πλείστοι κατέφυγον εις Ελλάδα κατόπιν μεταγενεστέρων διωγμών.
Εκ των ανωτέρω προσφύγων οι 700.000 περίπου είναι Μικρασιάται οι δε υπόλοιποι 160.000 κατάγονται εκ Θράκης. Μεταξύ δε αυτών υπάρχουσι περί τας 110.000 Αρμένιοι Μουσουλμάνοι και Κιρκάσιοι.
60-70% των προσφύγων είναι γεωργοί, των λοιπών ασχολούμενων εις διαφόρους αστικάς εργασίας. Το Υπουργείον Προνοίας εφρόντισεν όπως συγκέντρωση εις τας γεωργικάς περιφερείας του Κράτους τους ασχολούμενους με την Γεωργίαν και εγκαταστήση αυτούς προχείρως. Ο αριθμός των ούτω προχείρως γεωργικώς εγκατασταθέντων υπολογίζεται εις 100.000.
Η οριστική εγκατάστασις των γεωργών θέλει απαίτηση περί τας 20.000 δρχ. δι’ έκαστον τούτων προς αγοράν ζώων εργαλείων, σπόρων κ.λ.π. Επίσης προς διευκόλυνσιν της εγκαταστάσεως αυτών απαιτείται η εκτέλεσις αντιπλημμυρικών έργων παρά τους ποταμούς Αλιάκμονα, Αξιού και Στρυμώνα προς απελεύθερωσιν 3 εκ. στρεμμάτων καλλιεργησίμων γαιών.
Η αστική εγκατάστασις των υπολοίπων προσφύγων (ανέγερσις συνοικισμών): υπολογίζεται ότι απαιτούνται δι’ ένα έκαστον 10-15.000 δρχ. διά συντήρησιν αυτών μέχρις ενός έτους.
Το σύνολον των δαπανών τούτων υπολογίζεται εις 10.000.000 £ ή 45.000.000 Λ.Α.
Η εγκατάστασις των εν Ελλάδι προσφύγων δύναται εν μέρει να γίνη διά της χρησιμοποιήσεως εγκαταλειφθέντων ή εγκαταλειφθησομένων εν Ελλάδι αγροτικών ή αστικών κτημάτων Μουσουλμάνων απελθόντων ήδη εξ Ελλάδος ή μελλόντων να απέλθωσι κατόπιν της ανταλλαγής των πληθυσμών.
Οι εν Ελλάδι Μουσουλμάνοι ανέρχονται εξαιρουμένων των εκ Δυτικής Θράκης καταγομένων οίτινες δεν δύνανται ν’ ανταλλαγώσιν εις 350.000 περίπου κατανεμομένους ως εξής εις τας διαφόρους του Κράτους επαρχίας.
Εκ των ως άνω Μουσουλμανικών πληθυσμών εν τμήμα απήλθεν εξ Ελλάδος εγκαταλείψαν ενταύθα τας αστικάς και αγροτικάς περιουσίας αυτού. Έτερον τμήμα θ’ αναχωρήση εξ Ελλάδος μετά την εφαρμογήν της περί ανταλλαγής πληθυσμών συμβάσεως.
Η έκτασις των ήδη εν Ελλάδι εγκαταλειφθησών περιουσιών υπό των αναχωρησάντων Μουσουλμάνων ανέρχεται εις 1.940.086 Β. Στρέμματα και εις 6.567 κτήματα (οικίας, καταστήματα κ.λ.π.).
Η έκτασις του συνόλου των αγροτικών και αστικών κτημάτων δηλαδή των περιουσιών των εγκαταλειφθησών ήδη και των μελλουσών να εγκαταλειφθώσι διά της ανταλλαγής πληθυσμών εζητήθη τηλεγραφικώς υπό τον Υπουργείου Γεωργίας εκ των κατά τόπους διοικητικών αρχών. Ευθύς δ’ ως θέλει συνταχθή γενικός συνοπτικός πίναξ τούτου θέλει διαβιβασθή εις Αμερικήν.
Διά την συντήρησιν των προσφύγων η Ελληνική Κυβέρνησις εδαπάνησε δι’ επιδόματα και έξοδα πρώτης ανάγκης και υγειονομικά 380.000.000 δρχ.
Την κυρίαν περίθαλψιν των προσφύγων συνισταμένην εις παροχήν ειδών και τροφίμων ανέλαβον αι ξέναι εν Ελλάδι φιλανθρωπικαί αποστολαί. Τούτων δεν είναι δυνατόν να γνωρίζωμεν το ακριβές ποσόν, των ξένων αποστολών μη δυνηθεισών να προσαγάγωσι ακριβείς πίνακας των δαπανηθέντων. Εις τον αριθμόν των υπό των ξένων αποστολών συντηρουμένων οφείλουσι να προστεθώσι:

Τα 13.800 ορφανά συντηρούμενα υπό της Νίαρ - Ηστ - Ρελίφ και οι εν Κων/πόλει συγκεντρωθέντες εκ του Πόντου ων μέρος ανέλαβε να δεχθή η Ελλάς και οι εκ Μερσίνης και Βηρυττού μεταφερθέντες ανερχόμενοι εις 4.500.........................................................
.......................................................................................................................................
.............
Εκ των εν Ελλάδι αποστολών τούτων η σπουδαιοτέρα είνε η Red Cross American, η οποία είνε γνωστόν ότι προσφέρει ημερησίως 120-130 τόννους αλεύρων και η οποία εδήλωσεν ότι από 30 Ιουνίου ε.έ. θέλει παυσει χορηγούσα βοηθήματα.