Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Trabzon 1916

During the WW I (1914-1918), the Battle of Trabzon was a series of Russian naval and land operations which led in the capture of Trabzon. 
Operations began on February 5 and concluded on 18 April 1916 when Trabzon came under Russian occupation that lasted about two years. 
Γκραβούρα της Τραπεζούντας

 Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκ. Πολέμου (1914-1918), η Μάχη της Τραπεζούντας ήταν μια σειρά από ρωσικές ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις, που οδήγησαν στην κατάληψη της Τραπεζούντας. 
Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 5 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκαν στις 18 Απριλίου 1916, όταν τελικά η Τραπεζούντα τέθηκε υπό ρωσική κατοχή που διήρκεσε περίπου 2 χρόνια.