Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

"Κατάρες" διάφορες...!!!!

Αίματα και φαρμάκια να έρχουν ας σην καρδία 'σ (ή  ας σα ρωθώνια 'σ).

Άκλερα ν' απομέννε (ή να γίνταν) τα λώματα 'σ.

Αμουροτσούζκον(σ.σ. άτυχο) να ελέπω σε.
Δρόμος για τη Σαντά

Ανάγκιαν απέσι 'σ.

Ανάθεμά σε, ή  Ανάθεμαν να έεις, ή Αναθεμά το σόϊ 'σ.

Απάν  σην κοιλίαν να σύρκεσαι.

Ας  επεθάνες κ’  έναν  ομμάτ  ας είχα.

Ας σα παιδία 'σ (ή  ας σον Θεόν) να ευρήξ άτο.

Ας σο μυτί 'σ να ερται το καλόν ντ'  εποίκα σε.

Ας σο στόμα 'σ σον κόφλε 'σ.

Ας σα μαχαίρια να διαβαίντζ.

Αχάντια και τριβόλια να  φυτρώνε σο τσιάγι 'σ.

Αχώνια (σ.σ. αχώνευτα)να δεβάεις άτα.

Γάρναν  απέσι 'σ (Να σκάσεις).

Γιλτουρούμ να κρεμίζ  απάνι 'σ ο Θεός.

Γουρπάνι 'μ να γίνεσαι.

Γουρζουλάς απέσι 'σ.

Γουρζούλια να τρως, ή Γουρζούλ(σ.σ. πανουκλωμένο) να  εν ντο τρως.

Γουρζουλόσπαχτος(σ.σ. ο σφαγμένος απο πανούκλα) να γίνεσαι.

Εϊ σε και βάϊ σε (Να πονέσεις και να φωνάζεις έϊ και βάϊ, αλλοίμονο! ).

Εϊ σε και  τ’ εννέα 'σ (να σου κάνω το μνημόσυνο των εννέα.

Εκεί σον κόσμον ανάπαψην να μη έεις.

Η  φάουσα(σ.σ. η αρώστεια) να τρώει σε.

Καλόν (ημέραν) να μη  ελέψ.

Καμίαν να μη εεις.

Κάρναν, ή Κάρνασι (Να σκάσεις).

Κομμενόχρονος να γίνεσαι.

Κοχράκαν και κουτούλαν να  ελέπω σε (μαυροντυμένη να σε δω).

Μάρσα κι άχαρος ν’ απομέντζ.

Με τα  σκοινία να δένε σε (να τρελλαθείς).

Να βάλτσε κά  η μάνα 'σ.

Να βάλλω σε κά.

Να ’βγαίνε τ’  ομμάτια 'σ, ή Να κορούσαι.(Κορούμαι= τυφλώνομαι)

Να βλαστημώ σε.

Να ευρήξ άτο σον παράδεισο 'σ.

Να γαγγρούσαι (σ.σ. να γίνεις παράλυτος), ή Να γαγγρούται το στόμα 'σ, το χέρι 'σ, το ποδάρι σ.
Δρόμος για τη Σαντά

Νά δέεις και τρέεις και ψωμίν να μη χορτάεις.

Να δέσκεσαι και να μη κρατεύκεσαι.

Να δουκαλεύνε(δουκάλ= καπίστρι) σε σα ξένα πόρτας.

Να δουλεύς, δουλεύς και καμίαν να μη έεις.

Να ελεάσε ο Θεός.

Να θάφτω σε.

Να θάφτς τα παιδί 'σ (ή τον άντρα 'σ).

Να καίει σε ο Θεός.

Να κείται σην ψή 'σ.

Να κολατίει σε ο Θεός.

Να κορούσαι.(σ.σ. τυφλώνομαι)

Να κόφτ  ο Θεός τα χρόνια 'σ.

Να λαγκάεις κ’ η ψή 'σ να μη εβγαίν.

Να μαυρύν  ο πρόσωπο 'σ,

Να μ' είχα φτάσν’ και να μ' είχα σώξν'.

Να μη  αναπαίεσαι.

Να μη κερδαίντζ άτο.

Να μη λύεσαι.

Να μη προφτάντζ σο πουρνά.

Να μη επροφτάνα κ' εποίνα σε.

Να μη χαίρεσαι.

Να μη σταυρών  και θέκνε με.

Να μη χωνεύς άτο.

Να 'μπαίντζ σην ήγην.

Να ξεραίνεται το στόμα 'σ (το χέρι 'σ, το ποδάρι 'σ).

Να πας και να μη κλώσκεσαι.

Να πας  όθεν παν' κι’ άλλο ’κι κλώσκουν.

Να πατεύ(σ.σ. να βουλιάξει)  τ’ όνεμα 'σ.

Να πρέσκεσαι και να μη 'χωρείς.

Να ρινίεσαι και ση βελονί τον κόλον να ’χωρείς.

Να σέπεσαι (ή Να τσουρουεύς) σα κρεββάτια.

Να στραβούσαι.

Νά σύρτς, συρτς κ’ η ψή 'σ να μη εβγαίν.

Να τρως τ’ ομμάτια 'σ (το κιφάλι 'σ).

Να τρως το σεβκιλή(σ.σ. αγαπητό) 'σ (το μαναχό 'σ).

Να τσακούνταν τα χέρια 'σ (τα ποδάρια 'σ).

Να τσακοποδίεσαι και να μη προφτάντζ.

Να τσιοκανίεσαι απάν σην κοιλίαν.
Karakapan (photo: Erdan Aydin)

Να τυφλούσαι.

Να υλάεις, υλάεις, κ' η ψή σ να μη εβγαίν.

Να ψοφάς και να χάσαι.

Όθεν κέσ' πας, τ’ έμπρια 'σ λιθάρια και καπάνια.

Ο Θεός να δί σε έναν πελιάν και να μη επορείς και σύρτς άτο.

Ο Θεός να κλαινίει σε.

Ο Θεός να κόφτ' τα χρόνια 'σ.

Όλια τα παιδία 'σ σ’ εναν ταφίν να βάλτς.

Σααψούζκον(σ.σ. χωρίς ιδιοκτήτη) να γίνεται.

Σα μαχαίρια να διαβαίντζ.

Σ’ άψουμον απέσ να ελέπω σε.

Σην κοιλίαν να έεις και σην αγκάλιαν να μη έεις.

Σο μέρωμαν να μη ρούεις.

Σον άκλωστον και σον αγύριστον και σα τρία κακά!

Σον γκρεμόν και σον  αγύριστον.

Σον πουρνόν να μη ρούεις.

Σο τσιαχιανιάμ(σ.σ. στην κόλαση) (να πας).

Στερεμονήν να μη έεις.

Σουρατσιάν(σ.σ. ανίατη πληγή) και γιαμιατσιάν(σ.σ. ανίατη πληγή) να φέρτς.

Συρκούμενον(σ.σ. που σέρνεται) οφίδ' να ελέπω σε.

Χιόραν και κουτούλαν να ελέπω σε (Είθε να σε δω χήρα και κουρεμένη).

Την κατάρα 'μ να έεις.

Τη Τροιάδας(σ.σ. Τροίας) τα κακά να ερχουνταν σο κιφάλι 'σ.

Το καράχαπαρι( σ.σ. μαύρη είδηση) 'σ να έρται.

Τ’ όνεμα 'σ να πατεύ(σ.σ. βουλιάξει), (να σκούται).

Το ψωμίν μομάκαν( σ.σ.το ψωμί στη γλωσσα των νηπίων) να κούεις.

Τσιόλια να γίνταν (να ερημωθούν).

Ύαν να μη χορτάεις.

Φαρμάκια και φιτίλια να έρχουν ας σην καρδία 'σ.

Χαΐρ να μη ελέψ.

Χαράμια να είν' τ’ αμιάκια(σ.σ. κόποι) 'μ απάνι 'σ.
Karakapan (photo: Erdan Aydin)

Χαράμ να εν η ζής για τ’ εμέν (ή το φαΐν).

Χορτλάχ(σ.σ. βρυκόλακας) να ελέπω σε.

Ψωμίν να μη χορτάεις.