ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Δ'. Ενορία Ζουρνατσάντων

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Γενεαλογία της ενορίας Ζουρνατσάντων           
 
Άγιος Κωνσταντίνος - Ζουρνατσάντων

α'. Ιωάννης (Οσμάν) (δίπιστος) Σελβιόγλου 
Σελβιάνται, Καλαϊτζίδαι, Φιρφίρογλουδες, Τσαϊράνται.

β'· Από τον αδελφό αυτου Δημητριου (Δερβίση) οι παρακάτω:
 Σωνουσάνται, Κιαριαμίδαι, Κωνσταντινάνται, Δερβισάνται.

Πηλείδης Γεώργιος (Ενορία
Ζουρνατσάντων
1891-14/4/1972)
γ. Άλλη γενιά δυο αδελφών Θεοδώρου και Κυριάκου Πηλείδων 
Θεοδώρου είναι Πηλείδαι, Γιαζητζάνται, Παροτζάνται,  Ναρησογλάνται.

 δ'. Από τον  Κυριακού (Κωφού) 
Κωφάνται, Πουμπουράνται, Τσιλινκιαρίδαι, Καϊταλάνται, Τενιογλάνται, (απο τους οποίους ο Ζορπά  Ισπύρ) Σισμανάνται, Κοπαλάνται, Σοϊλεμεζάνται.

ε'. Άλλη γενεά Γιανάνται, Ιορδαμίδαι, Αιματωμενάνται.

στ'. Άλλη γενιά Κατετάνται, από τους οποίους οι  Ιωσηφίδαι.
Σημείωση: Από τις τέσσερις αυτές γενιές κατοικήθηκε  η ενορία Ζουρνατζάντων γύρω  στα μέσα της 16ης έκατονταετηρίδος από τα χωριά της Μούζενας (Αγ. Φωκά και άλλων).
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah