Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Ημερολόγιο της Δράσης των Ελλήνων Ανταρτών της Σαντάς. Μάρτης 1924

12. Ήλθε ένα ελληνικόν πλοίον, εφόρτωσε πρόσφυγες και έφυγε.
Εις τας ανακρίσεις μας έφεραν εις αντιπαράθεσιν με τον Αλή Οσμάν, διότι ηρνείτο ότι ήτο μαζί μας, λέγων ότι μόνον προπολεμικώς μας εγνώριζε, διότι περνούσε από το Τας κιοπρού, όπου είχαμε μαγαζί και μας έβλεπε εκεί. Όταν όμως αποδείξαμε στον ανακριτή ότι τότε δεν μας γνώριζε αλλά τώρα και ότι έκανε μαζί μας σχεδόν ένα χρόνο και ότι εμείς τον πηγαίναμε στο σπίτι του, διότι μόνος του εφοβείτο, ενώ τώρα μας κάνει τον παλικαράν, στην πραγματικότητα είναι ένας αχάριστος και ελεεινός προδότης.
 Επί πα­ρουσία όλων μας ο γραμματεύς του ανακριτού του είπε «Αλή Οσμάν πραγματικώς προδότης βγήκες». Εκοκκίνησε και δεν επρόφερε καμίαν λέξιν. Και μετά εκλείσθη και αυτός εις την φυλακήν και αγνοούμεν το τέλος του.
Καθημερινώς Τούρκοι κατέβαιναν από τα χωριά και έκαναν παράπονα ε­ναντίον μας νομίζοντες ότι η κυβέρνησίς των είχε το δικαίωμα να μας τιμωρήση. Ο δε Κάλφας διά διαφόρων μέσων, συνεννοηθείς με τον νέον βαλήν, όστις ήλθε, διότι ο παλαιός μετετέθη και ήλθε αυτός, όστις ήτο και φοβερός χριστιανομάχος, απεφάσισε να μας δολοφονήσουν εντός της φυλακής εις κατάλληλον περίστασιν. 
Ευρίσκετο δε εντός της φυλακής ένας Τούρκος, φίλος μας πολύ εκ Σάντας και όστις μόνος του με τον μικρόν του αδελφόν ήτο εις το άνωθεν πάτωμα. Αυτός μάθαινε όλα τα νέα της ημέρας εντός της μεγάλης φυλακής, όπως επήγαινε και το βράδυ ήρχετο απάνω. Μόλις λοιπόν έμαθε ότι κάποια δολοφονία μελετάται εναντίον μας, νύκτα μας ειδοποίησε να είμεθα προσεκτικοί, διότι ο Κάλφας κάτι κακόν σχεδιάζει εναντίον μας. Την επομένην αμέσως έγραψα στον κ. Λαμπριανίδην τα διατρέχοντα, ώστε αναλόγως να ενεργήσουν.
Αμέσως ο Ελβετός ήλθε στον βαλήν και τον απείλησε, λέγων ότι εν περιπτώσει δολοφονίας των Σανταίων εντός της φυλακής, θα ενεργήση καταλ­λήλως, ώστε να γίνουν αντίποινα εις τους εν Ελλάδι κρατουμένους Τούρ­κους και εις τον λαόν ακόμη τον τουρκικόν και καλέσας τον εισαγγελέα τον κατέστησε υπεύθυνον και έφυγε.
Μετά τινας ημέρας εις το γραφείον του βαλή εκλήθησαν ο εισαγγελεύς, ο ζανταρμά κουμαντάν και διάφοροι άλλοι επίσημοι και τους ανέπτυξε ο βαλής ότι θα ήτο μεγάλη εντροπή στο έθνος τους αν θα μας άφηναν να φύγου­με και ότι με κάθε τρόπον πρέπει να μας δολοφονήσουν. Έμειναν όλοι σύμ­φωνοι και μόνον ο εισαγγελεύς έφερε αντιρρήσεις, λέγων ότι «αφού είσθε σύμφωνοι όλοι, δεν μπορώ να κάνω εγώ διαφορετικά- μόνον θα με δώσητε τριών ημερών προθεσμίαν να υποβάλω την παραίτησίν μου και ύστερα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, τώρα όμως δεν μπορώ να επιτρέψω ένα τέτοιο πράγμα, διότι την ευθύνην φέρω εγώ» και έφυγε.

Αι ανακρίσεις είχαν τελειώσει και επί τινας ημέρας ήμαστε ήσυχοι.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (1916-1924)

  Κωνσταντίνος Κουρτίδης
 (Αδελφός του  Ευκλείδη Κουρτίδη)Σημείωση Σύνταξης : Οφείλουμε να επισημάνουμε ορισμένες γλωσσικές ατέλειες,γιατί παρουσιάζει μια σύνταξη ιδιότυπη,    σύμφωνη με τη γλωσσική του κατάρτιση. Προσπαθήσαμε να μην κάνουμε επεμβάσεις στο αρχικό κείμενο , αφού πρόκειται για ένα είδος απομνημονευμάτων, τα οποία δεν μεταβάλλονται "επ' ουδενί λόγω"εντούτοις για την ομαλοποίηση του κειμένου , προβήκαμε στις απαραίτητες διορθώσεις, εκείνες που θεωρήσαμε αναγκαίες.