Οκτώβριος 1923 (Σημειώσεις του συντρόφου του Κων/ντίνου Κουρτίδη, Χαράλαμπου Λαζαρίδη

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Κατωτέρω παραθέτω τας σημειώσεις του συντρόφου μου Χαραλ. Λαζαρίδη.
4. 0 Ιωάννης Κουρτίδης, Λαμπριανός Σιαμανής και Γεώργιος Εφραιμίδης σήμερα, παραβιάσαντες την συμφωνίαν μας και μη περιμένοντες την ταχθείσαν προθεσμίαν, έφυγαν διά την Τραπεζούντα, διότι αυτοί δεν εγνωρίζοντο υπό των Τούρκων.
10. Εστάλησαν μερικοί εις την Ούζην δια ειδήσεις.
11. Ήλθε και ο Μικίρ από το Τερέ πασίν. Έγινε καλά.
12. Ήλθε και μας επεσκέφθη εκ Χάρουξας ο Χασάν Τέκονος.
15. Ήλθε ο Μωυσές εκ των Σουρμένων φέρων επιστολήν του Κων/τίνου Κουρτίδου, λέγοντος ότι ακόμη βρίσκεται εις τα Σούρμενα και άγνωστον τι θα γίνη.
17. Έξι από εμάς πήγαν διά το Σάλμαγκας, διά τον Οσμάν αγάν Πατσόγλου.
18. Έφυγε και ο Ευκλείδης διά τα Σούρμενα.
«Εις τας 19 - 7/βρίου έφυγε ο Κων/τίνος Κουρτίδης διά τα Σούρμενα και εκείθεν διά το Σοχούμ, όπως τακτοποιήση την υπόθεσιν της φυγής μας.
21. Ήλθε στρατός από το Τακούτ και κατέβη εις την Υπαπαντήν. Το βράδυ πήραμε τον Αλέξ. Σπυριδόπουλον, ασθενή ακόμη, και φθάσαμε εις το Σεσλί καγιάν, όπου εμείναμε δύο ημέρας ήσυχοι. Ότε την τρίτην ημέραν είδαμε τον στρατόν να μας πλησιάζη και με προφυλακτικά μέτρα, διότι ως φαίνεται μας είχαν αντιληφθή εκεί, έχοντες τον ασθενή, δεν ηδυνήθημεν να διαφύγωμεν και εμείναμε έτοιμοι προς άμυναν. Αλλά ήμασταν μόνον πέντε, διότι εκ των συντρόφων μας τρεις πήγαν εις το Τεμιρτσιάντων της Ούζης και δύο εις το Μεσοχώρι.
Μόλις μας επλησίασαν άρχισαν πυρ εναντίον μας και επολεμήσαμε εκεί επί οκτώμισι ώρας συνεχώς, αμυνόμενοι μέχρι εσπέρας. Μόλις ενύχτωσε, πήραμε τον ασθενή και διά μέσου της γραμμής των, διότι δεν έφυγαν και επερίμεναν το πρωί να συνεχίσουν, εφύγαμε προς το αντίκρυ του ρεύματος δάσος. Την νύκτα έφθασαν εκεί και οι τρεις εκ Τεμιρτσιάντων και πλησιάσαντες αντελήφθησαν την κίνησιν και εζήτησαν σύνθημα, αλλά δεν εδόθη καμία απάντησις και πυροβολήσαντες εναντίον των έφυγαν, αλλά εις αντίθετον προς εμάς διεύθυνσιν. Την επομένην τους βλέπαμε να ερευνούν το μέρος και αργότερα έφυγαν. Το βράδυ εμείς κατεβήκαμε εις την Ούζην, όπου ήλθαν και οι τρεις άλλοι και μας αντάμωσαν.
22. Ήλθαν από το Σάλμαγκας άπρακτοι.
26. Πήραμε επιστολήν του Γεωργίου Εφραιμίδου, όστις γράφει ότι κατέβησαν καλά εις την Τραπεζούντα και ότι κατ’ αυτάς θα φύγουν δια την Ελλάδα.
28. Εφθάσαμε στο λημέρι μας Χαρατσιάντων γυρτ.
29. Ήλθαν και οι δύο από το Μεσοχώρι και όλοι πάλιν ανταμώσαμε.
31. Ήλθε ο Κων/τίνος Κουρτίδης εις τον οποίον και παραδίδω τας σημειώσεις αυτάς.

Χαρ. Λαζαρίδης»
Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah