Εκκαθαρίσεις στην Πάφρα

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Από επίσημη Έκθεση της Πρεσβείας μας στην Κωνσταντινούπολη (1917):
«Τα αυτά συνέβησαν και εις τας επαρχίας Νεοκαισαρείας, Φάτζας και Τσαρσαμπά.
Εν τω μεταξύ η καταστροφή εξακολουθεί.Τα παρά την Αμισόν εκκενωθέντα χωρία Αδά-Τεπέ, Γιελιτζέ, Καραγκιόλ, επυρπολήθησαν. Πλησίον του Κουρουκοκτζέ πολλά γυναικόπαιδα εφονεύθησαν, ο πληθυσμός εστάλη εν.... καταστάσει εις το εσωτερικόν, το Ερικλί και άλλα χωρία εκάησαν».
Πάφρα

»Χείρονα τούτων συνέβησαν εν Πάφρα, όπου κατά τας τελευταίας εβδομάδας παρεδόθησαν εις το πυρ έτερα είκοσι χωρία μετά των εκκλησιών και σχολείων, αφού δε ελεηλατήθη η κινητή αυτών περιουσία, και η ακίνητος εγένετο παρανάλωμα του πυράς, ο πληθυσμός ολόκληρος απεστάλη εις το εσωτερικόν».
»Ήδη οι μετατοπισθέντες εις τα διάφορα χωρία αποθνήσκουσιν εκ των ασθενειών, διαιτώνται εις τους σταύλους και αχυρώνας των Τούρκων, όπου στερούμενοι άρτου, ενδυμάτων και σκεπασμάτων, εν εποχή δριμυτάτου χειμώνας, υπερτιμήσεως των πάντων και ελλείψεως φαρμάκων κατά των επιδημιών αποθνήσκουσιν ομαδόν».
»Σκοπός όλων των φρικωδών τούτων γεγονότων είναι η εξόντωσις των εν Τουρκία Ελλήνων, οίτινες οφείλουσι να εκλείψωσι ως οι Αρμένιοι. - Ήδη το εν τέταρτον του μετατοπισθέντος πληθυσμού υπέκυψεν εις τον θάνατον, η αυτή δε τύχη επιφυλάσσεται εις τους 30.000 εκτοπισθέντας εκ του Σαντζακίου μας».

Share
 
Copyright © 2015 Santeos
| Design By Herdiansyah Hamzah