Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Δ'. Ενορία Ζουρνατσάντων

Γενεαλογία της ενορίας Ζουρνατσάντων           
 
Άγιος Κωνσταντίνος - Ζουρνατσάντων

α'. Ιωάννης (Οσμάν) (δίπιστος) Σελβιόγλου 
Σελβιάνται, Καλαϊτζίδαι, Φιρφίρογλουδες, Τσαϊράνται.

β'· Από τον αδελφό αυτου Δημητριου (Δερβίση) οι παρακάτω:
 Σωνουσάνται, Κιαριαμίδαι, Κωνσταντινάνται, Δερβισάνται.

Πηλείδης Γεώργιος (Ενορία
Ζουρνατσάντων
1891-14/4/1972)
γ. Άλλη γενιά δυο αδελφών Θεοδώρου και Κυριάκου Πηλείδων 
Θεοδώρου είναι Πηλείδαι, Γιαζητζάνται, Παροτζάνται,  Ναρησογλάνται.

 δ'. Από τον  Κυριακού (Κωφού) 
Κωφάνται, Πουμπουράνται, Τσιλινκιαρίδαι, Καϊταλάνται, Τενιογλάνται, (απο τους οποίους ο Ζορπά  Ισπύρ) Σισμανάνται, Κοπαλάνται, Σοϊλεμεζάνται.

ε'. Άλλη γενεά Γιανάνται, Ιορδαμίδαι, Αιματωμενάνται.

στ'. Άλλη γενιά Κατετάνται, από τους οποίους οι  Ιωσηφίδαι.
Σημείωση: Από τις τέσσερις αυτές γενιές κατοικήθηκε  η ενορία Ζουρνατζάντων γύρω  στα μέσα της 16ης έκατονταετηρίδος από τα χωριά της Μούζενας (Αγ. Φωκά και άλλων).