Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Ζ'. Ενορία Πινατάντων

Τριανταφυλλίδαι, Κωτάνται, Τσαντεκάνται, Γιανινάνται, Γεροντίδαι, Τεριάνται, Μουρτάνται. 

 α. Απταλάνται. 

 β'. Κουσαλάνται, Μαυροπουλάνται (από τους οποίους Παπουνάνται)
 γ. Λωτάνται, Μουρτιαζάνται,
 δ'. Παρασκευάνται, Παστιββιτάνται