Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Trabzon 1916

During the WW I (1914-1918), the Battle of Trabzon was a series of Russian naval and land operations which led in the capture of Trabzon. 
Operations began on February 5 and concluded on 18 April 1916 when Trabzon came under Russian occupation that lasted about two years. 
Γκραβούρα της Τραπεζούντας

 Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκ. Πολέμου (1914-1918), η Μάχη της Τραπεζούντας ήταν μια σειρά από ρωσικές ναυτικές και χερσαίες επιχειρήσεις, που οδήγησαν στην κατάληψη της Τραπεζούντας. 
Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 5 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκαν στις 18 Απριλίου 1916, όταν τελικά η Τραπεζούντα τέθηκε υπό ρωσική κατοχή που διήρκεσε περίπου 2 χρόνια.