Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Κλίση του ρήματος ΧΑΜΑΙ

ΕΝΕΣΤΩΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
χάμαι
εχάμ’νε
εχάθα
χάθ(ου)
χάσαι
εχάσ’νε
εχάθες
χαθέστεν
χάται
εχάν’τον
εχάθεν

χάμες
εχάμ’νες
εχάθαμε
ΜΕΤΟΧΗ
χάστουν
εχάστουν
εχάθετε
χαμένος
χάν’ταν
εχάν’ταν (ε)
εχάθαν
Γενική: χαμενού)

 
Πηγές Γιάμπολη ποταμού!!
Ανάστα πάω χάμαι κι άλλο  'κι θα ελέπ'ς με.
 Νέπε, γιάτι 'κι πας φέρτς φαΐν σα παιδία σ' και λες με "πάω χάμαι".
 Άμαν θα χάσαι, ντο εθάρρεσες, θα χάται και ο κόσμον;