Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Τα παρωνύμια και προσωνύμια (προσονείδια) γυναικών

Ισχανάντων: Χωρέτζα, Κουνιαζίτζα, Πινιατέτζα, Τσιακαλέτζα, Φτελενέντζα, Χουρτουδού, Κατσέτζα, Πουλίκα, Προγατάβα, Τζιλιαρία, Φουτιαρία, Πεσμεντζάβα, Κουζτιρίνα.

Πινατάντων: Κουφουμάταινα, Μακρέσα, Πατρατσιάβα (εργολάβος), η κάθεν  νύφε, Ολασέτσα, Σαγιάβα (γυναίκα σαή), Τσιακλού, Χατζάβα, Τρανέσα, Κ οντέσα, Φτελενέτζα.
Σανταίες στον  Θερισμό

Κοσλαράντων: Ουσταλάβα, Κιουρτζέτσα, Χωρέτζα, Τσιολαχούνα, Τσιορτανίνα.

Τερζάντων: Πεσπεσίνα, Κρεμέτζα, Πουρναλίνα, Κουζνετζίνα, Σσιαμή, Γωνεΐνα, Κακά, Σσιαμάλα.

Ζουρνατσάντων: Χωρέτζα, Ισχανέτζα, Σιχούνα, Σιαμή, Τουρή, Χατζάβα.

Πιστοφάντων: Καλιαντζάβα, Τουρνίκα, Συρμενίτζα, Πινιατέτζα, Σιακσιανίνα, Κορώνα, Ποζία, Μανιτζάβα, Κιρτζέτζα, Οφίτζα, Πιπισίνα, Τιβτικίνα, Κουκούρα, Τζοφάκα, Κιατικίνα, Κανάτζα, Κίτη, Μουζμουρίνα, Τιζάβα Παγούνα, Τιανίκα, Λεκαρίνα, Πουρτουλίνα, Κατζάβα, Μουσκαράβα.

Τσακαλάντων: Χατζιάβα, Ζουρνατζέτζα, Κωφίκα, Πάπα, Μέμε, Πάστη, Ισχανέτζα.