Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). ΣΤ'. Ενορία Ισχανάντων

Γενεαλογικός Πίνακας των Ισχανάντων.
Πανάναται (Παρμαξουδίδαι) Συμενίδαι (Λιανίδαι, Γιαμακίδαι), Καραχνάνται  (Τουμπουλίδαι, Χίτιλι, Γαράπινα, Ποροζάν, Κενκίλ, Μαραντίδαι, Φουλάνται, Κουφατζάνται), Κωστικάνται, Σοφιανάνται. Σαββάνται, Ευφραιμίδαι, Χαρατζάνται (Αρκουράνται, Λαζαρίδαι) από την Κρώμνη σύμπτυξη από  γάμο) Στουλαρίδαι, Κανκελάντων.
 Αμοιράνται, Καράρτογλου Σωτηριάδαι, Φαλζής, Πελαγίδαι, Λαμπριανίδαι, Πιστοφάνται, Τεμιρτζάνται, Τοστουράνται.
Ιακωβίδαι, Ιακωβίδαι, Βελβελάνται η πρώτη και αρχαιότερη οικογένεια