Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους πρόγονους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει. ΑΣΚΗΤΙΚΗ-Νίκου Καζαντζάκη

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑΣ (από τις αρχές της ίδρυσής της μέχρι το 1898 και το 1910). Ε'. Ενορία Κοσλαράντων

Γενεαλογία της ενορίας κάτω Πινα­τάντων και μετέπειτα Κοσλαράντων  από τον Νικόλαο X. Τοπαλίδη.

Γενιά α'. Κούρτογλου.
 β΄. Ορφανόπουλου από το οποίο Τηγανάς.
  γ. Τσιρίδαι,
δ'. Λιβαντίναι, Μωϋσογλάνται, Μουρατχάνται, Πασσαλίδαι.
 ε΄. Παϊραχταράνται (Πιάκος)
στ'. Παλτάνται.
 ζ'. Κακοσιμάνται από τους οποίους Κωνταντινάνται.
η΄. Σεϊτάνται.
θ'. Τοσουνάνται
ι΄. Τοπαλίδαι.
ια. Τεμιρτζόγλου.
 ιβ. Άλτη Παρμάκ.
 ιγ. Ποϊράζ και Κω­στικίδης (από την  Ούζη).
 ιδ. Τσορτανίδαι.
 ιε. Κελέσογλου.
 ιστ'. Αλή Χασανάνται.
Σανταίοι Α' γενιάς

 Σημείωση. Ο πρώτος οικιστής αναφέρεται ο Αλητζάς από την Κρώμνη πιθανόν κατά το 1545.