Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Ύδρευση σην Σαντά...

Κάθε ενορία είχε πολλές βρύσες με στοές (πεγάδια). Το νερό τους ήταν πολύ ψυχρό και γι’ αυτό πολλοί ιδρωμένοι πίνοντας πάθαιναν περιπνευμονία. Η μεγαλύτερη πηγή ήταν τη Ζουγανίτα της ενορίας Πινατάντων. Όλα τα πεγάδια είχαν τα  ονόματά τους.

Πινατάντων. Τη Ζουγανίτα από την οποία με πήλινους σωλήνες το νερό διοχετευόταν σ’ Άνθεν το πεγάδ’ ή τη Μουχαηλίνας, ση Μαχαλάς και  σ'  Απταλάντων ή τή σχολεί’.

Κοσλαράντων. Τ'  Αληχασάν, τη Πασαλόγλη, τη σχολεί’, τη Τοπάλ’.

Τερζάντων. Τη Παγιάν’, τη Ξαντίν’, τη Γαννάκ’,· τ’ Αϊβάζ’.

Ζουρνατζάντων. Το κρύον το νερόν, τη Γαγιά, τη Τσακλούς, τ’ Ακριβέσογλη, τη Χωρί’.
Τη Τσαχμάχ το πεγάδ'

Πιστοφάντων. Τη Κοσμανάβας, τ’ εκκλησίας, τη Τσαχμάχ, τη Σαμψόν, τη σχολεί, τη Παλιόζ, τη Γολιδού.

Τσακαλάντων. Τη Τουϊσούζ, τη  Κοτσού, τη Γορουχτζή, τ’ εκκλησίας.

Ισχανάντων. Τη Λευτέρ’ τοι  Λαμπριανάντων, τη Φαλτζή, τη Καλόγριας, τη Πανά, τη Κουφατζή.